VENTINA


NÁZEV PROGRAMU: Ventina
AUTOŘI: Zpracoval RNDr. Jan Juroch, programoval Mgr. Michal Perutka, Státní rostlinolékařská správa, oddělení systémů ochrany rostlin, Zemědělská 1a, Brno.
JAZYK: česky
POUŽITÍ: Signalizace infekce strupovitosti u jabloní a návrh ošetření
FUNKCE:
Program VENTINA komplexně vyhodnocuje všechny potřebné údaje a indikuje ošetření. Vyhodnocuje data na základě vhodnosti meteorologických podmínek pro vznik infekce, známého intervalu od infekce a posledního ošetření, známé doby kurativní nebo preventivní účinnosti přípravku a vývoje patogena. Je schopen zohlednit omezení pro použití přípravků (z důvodu fytotoxicity v určitých fenofázích nebo toxicity pro jiné organismy).

Funkce programu:
Program VENTINA vyžaduje několik druhů vstupních údajů:
Meteorologická měření
Podmínkou pro vyhodnocování intenzity infekcí programem VENTINA jsou základní a meteorologická data. Charakter meteorologických dat je závislý na materiálně technických možnostech uživatele - tj. vybavení technikou pro měření a záznam meteorologických prvků. Data naměřená automatickými meteorologickými stanicemi se přenášejí přímo do počítače (program pracuje s daty všech typů AMS dostupných v ČR), data naměřená ostatními typy přístrojů je nutné vkládat ručně.

Pro základní funkci programu jsou dostačující hodinové údaje o teplotě vzduchu během ovlhčení, případně ještě hodinové údaje relativní vlhkosti vzduchu během období přerušení ovlhčení. Vkládání dalších dat (mimo meteorologických) není nutné a závisí na časových možnostech uživatele. Tato základní verze programu však neposkytuje dostatek informací pro rozhodování, pouze vyhodnocuje pořadí, intenzitu a trvání infekce.

Meteorologická měření je výhodnější převzít jako počítačové soubory dat z automatických meteorologických stanic: AMS - Chelčice, MIS - 92.S nebo AMET-NOEL 2000 nebo ze záznamu měřících a registračních přístrojů - adaptovaný THG (HG), AMET-REOL, Lufft-Blattbenetzungsdauerschreiber aj. Automatické meteorologické stanice a měřící a registrační přístroje využitelné pro indikaci ochrany musí být vybaveny základní konfigurací čidel sledujících:
  1. doby ovlhčení povrchu listů
  2. teploty vzduchu
  3. relativní vlhkosti vzduchu
Program vyžaduje hodinové, případně čtvrthodinové údaje těchto meteorologických prvků: pro vyhodnocení period ovlhčení a jejich vhodnosti pro vznik infekce, intenzity infekce, pořadí infekce, intervalu mezi infekcemi, přerušení doby ovlhčení (závislost doby životnosti askospór na relativní vlhkosti vzduchu).

Metody vyhodnocování infekcí
Program VENTINA vyhodnocuje meteorologické podmínky pro vznik infekce a intenzitu infekce a používá dvě metody vyhodnocování meteorologických podmínek pro vznik infekce a jejich modifikace.:
  1. Vyhodnocení intenzity infekce pomocí průměrných teplot: Intenzita infekce se odečte z tabulky pro hodnocení infekcí (podle Millse) podle zjištěné doby ovlhčení a průměrné teploty vzduchu během ovlhčení.
  2. Vyhodnocení intenzity infekce pomocí hodinových koeficientů infekce:
Intenzita infekce se zjistí z upravené Millsovy tabulky hodinových koeficientů infekce.
Zjištění intenzity infekce pomocí modifikované tabulky se provádí tak, že v období trvajícího ovlhčení zjišťujeme skutečnou teplotu vzduchu každou hodinu. Pro danou teplotu nalezneme v tabulce odpovídající hodinový koeficient infekce. Koeficienty se postupně sčítají a když součet dosáhne hodnotu 100, jsou splněny podmínky pro slabou infekci. Při splnění podmínek pro slabou infekci a trvajícím ovlhčení se postup znovu opakuje sčítáním koeficientů (pro střední infekci) od počátku ovlhčení do hodnoty 100 a podobně se sčítají koeficienty pro silnou infekci. Počet sečtených koeficientů se rovná počtu hodin ovlhčení (nebo počtu hodin ovlhčení plus přerušení).

Fenofáze jabloní
Programu umožňuje využít při návrhu ošetření sledování růstových fází jabloní. Vkládají se data dosažení jednotlivých růstových fází na každé sledované odrůdě. Sledování je možné využít ke stanovení termínu signalizace ošetření, k výběru vhodného přípravku proti strupovitosti (vzhledem k omezení použití některých přípravků v určitých růstových fázích) a rovněž jako záznam průběhu vegetace v databance fenologických údajů.

Let askospór
Nebezpečí infekce strupovitosti hrozí v případě, že jsou splněny nejen meteorologické podmínky pro vznik infekce, ale rovněž musí být askospóry zralé a uvolňovány z vřecek. Program umožňuje použít sledování letu askospór jako doplňujícího kritéria ke stanovení skutečných infekcí a k objektivnímu rozhodnutí o ošetření. Ošetření je signalizováno ve fázi zelená špička, nejpozději myší ouško při zjištění morfologicky úplně vyvinutých a zralých askospór.
Sledování letů askospór se provádí zaznamenáváním jednotlivých period letů askospór . Ke sledování letu askospór je zapotřebí další technické vybavení (mikroskop pro sledování askospór, lapač spór pro sledování množství a časového průběhu letu askospór atd.).
Program umožňuje vyhodnotit intenzitu infekce v závislosti na vybavení čidly a zvolené metodě a jednotlivé metody vzájemně srovnat. Nabídka programu umožňuje volbu metody vyhodnocení infekcí a její změnu.
Výstup vyhodnocených dat z programu VENTINA je možné buď na terminálu počítače v tabulkové nebo grafické podobě. Obdobně jej lze vytisknout na tiskárně v obou formách (podpůrný program HC 602).

Tabulky
Nabídka obsahuje volby pro vytváření a tisk tabulek všech sledovaných údajů. Jsou to tabulky:
Termíny ošetření
Napadení listů a plodů
Fenofáze jabloní
Meteorologická data
Infekce
Zralost a let askospór
Účinnost ošetření
Doby účinnosti přípravků
Náklady na ošetření

Grafy
Nabídka obsahuje volby pro vytváření grafů všech sledovaných údajů. Jsou to:
Fenofáze jabloní
Meteorologická data
Infekce
Zralost a let askospór
Záznam ošetření
Napadení listů a plodů
Účinnost ošetření
Doby účinnosti přípravků

Přípravky
Součástí programu je databanka přípravků proti strupovitosti jabloní, která je pravidelně aktualizovaná o nově povolené přípravky na ochranu rostlin. Aktuální seznam přípravků pro danou sezónu dodává SRS Brno. Seznam povolených přípravků pro ošetření proti strupovitosti je možno prohlížet, ale nelze ho upravovat. Text popisu přípravků je uložen ve zvláštním souboru, který dodává SRS Brno spolu se seznamem přípravků.

Vyhodnocení přípravků
Na základě kurativní účinnosti jednotlivých přípravků jsou vyhodnoceny přípravky použitelné pro ošetření proti aktuální infekci. Program vyhodnocuje dobu účinnosti přípravků od předpokládaného či skutečného termínu ošetření (čas zahájení a ukončení ošetření) na základě stanovené maximální doby kurativní účinnosti přípravku (databanka přípravků), případně maximální doby preventivní účinnosti přípravku vzhledem k době infekce a její intenzitě.

Náklady na ošetření
Program vyhodnocuje celkové náklady na chemické přípravky proti strupovitosti na základě uvedené hektarové dávky přípravku a velikosti ošetřené plochy. Zaznamenává se cena přípravku - tu je pak samozřejmě možné aktualizovat.
Uživatel si vybere v programu ze seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin ty přípravky, které má k dispozici, případně hodlá nakoupit a uvede cenu za jednotkové množství - kg (l). Z těchto přípravků vybere ten, který skutečně použil a uvede skutečnou dávku přípravku na 1 ha. Záznam ošetření se provádí pro každý hon a každou odrůdu po vložení termínu provedeného ošetření a přípravků, které byly při tomto ošetření použity.

Účinnost ošetření
Program umožňuje vyhodnocení biologické účinnosti metodou podle Abotta srovnáním intenzity napadení listů či plodů (vyjádřené jako index napadení) mezi dvěma parcelami - neošetřenou (kontrolní) a ošetřenou (určitým přípravkem nebo skupinou přípravků, v různém pořadí nebo termínu). Podle přesné metodiky se provedou odběry vzorků v jednotlivých blocích a pomocí tabulek se údaje zadají. Tak můžeme pomocí programu navzájem porovnat plochy ošetřené různými přípravky nebo ošetřené a neošetřené sady.
Můžeme zvolit termín ošetření, ke kterému má být vyhodnocení provedeno. Po zadání data a hodiny termínu ošetření bude okamžitě provedeno nové vyhodnocení aktuální infekce a seznamu použitelných přípravků.

Sledování a hodnocení intenzity napadení
Program umožňuje sledování intenzity napadení listů a plodů strupovitostí. To je možné využít k ověření signalizované infekce a její intenzity, sledování rychlosti epidemie patogena a změn intenzity choroby v závislosti na průběhu počasí nebo chemické ochraně atd.

DOPORUČENÁ KONFIGURACE PC:
Programu postačí PC AT/XT s 640 kB operační paměti, disketovou mechanikou, HDD, monitorem, klávesnicí a operační systém MS DOS nebo kompatibilní a je vhodné použít k ovládání myš.

NÁROKY:
Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení jsou údaje o teplotě vzduchu, vlhkosti vzduchu, ovlhčení listů a množství srážek, které získáme buď měřením, nebo lépe ze záznamu automatické meteorologické stanice. Program vyžaduje pravidelnou aktualizaci údajů.

PROSTŘEDÍ:
Pracuje se v oknech s charakteristickým vzhledem programů pracujících pod MS DOSem. Všechna současně otevřená okna lze na pracovní ploše rozmístit po způsobu dlaždic a posunovat je po pracovní ploše. Jeho vhled má přiblížit ukázka č. 2 v příloze.

REFERENCE:
Zemědělské družstvo Dolany, Poľnohospodár Nové Zámky, Malus Choustníkovo Hradiště, Agrosad Velké Bílovice, Sady Lískovec, Víno Marcinčák Mikulov a další.

OVLÁDÁNÍ:
Volby umožňují nastavit parametry myši, nastavení barevné palety nebo barev jednotlivých objektů na pracovní ploše. Pro tisk je volitelné nastavení parametrů. Je umožněn tisk právě otevřené tabulky a grafu. Možnost tisknout česky závisí na použité tiskárně. Kódování se nastavuje podle toho, jaká tabulka českých znaků je připravena na tiskárně. Jinak lze vždy tisknout bez diakritiky. Data se automaticky ukládají do příslušných souborů s příponou "VEN" (případně "NST") v aktuálním adresáři podle zvoleného ročníku. Pro každý ročník jsou tedy vytvářeny nové datové soubory.

CENA:
Program je poskytován Státní rostlinolékařskou správou uživatelům zdarma.

UKÁZKA:
informace o infekci, graf průběhu infekce