SUMÁTORNÁZEV PROGRAMU:Sumátor
AUTOŘI: Zpracoval RNDr. Jan Juroch, programoval Mgr. Michal Perutka, Státní rostlinolékařská správa, oddělení systémů ochrany rostlin, Zemědělská 1a, Brno.
JAZYK: česky
POUŽITÍ: Signalizace a prognóza škůdců u zahradnických plodin
FUNKCE:
Program slouží jako nástroj usnadňující a urychlující vyhodnocování sum efektivních teplot pro signalizaci a určení ochranných zásahů proti škodlivým činitelům rostlin. Po vložení potřebných dat a nastavení všech parametrů automaticky vyhodnocuje sumy efektivních teplot charakterizující vývoj škodlivých činitelů rostlin. Sumátor předpovídá výskyt a vývoj patogenů na základě hodnocení naměřených teplot.

Vychází ze skutečnosti, že vývoj škůdců probíhá v přímé závislosti na teplotě okolí. To je způsobeno tím, že tito živočichové nemají dostatečné vlastní tepelné zdroje vzhledem k velikosti povrchu těla a jsou odkázaní na příjem tepla ze svého prostředí - tedy vzduchu nebo půdy. Na tomto principu jsou modelovány jejich životní pochody a modelu je použito ke stanovení optimálního termínu chemického zásahu. Podmínky vzniku jednotlivých vývojových stádií pro jednotlivé škůdce jsou definovány součtem hodin nebo dní, kdy teplota překročila minimální mez potřebnou k životním projevům (prahová hodnota). Po završení této sumy lze očekávat výskyt příslušného vývojového stádia škůdce a v souladu s tím pěstované plodiny ošetřit. Pro každé vývojové stadium je ještě definována tzv. kritická hodnota v denních nebo hodinových stupních při níž jsou splněny podmínky pro výskyt tohoto vývojového stadia.

Program pracuje se sumou efektivních teplot a umí vyhodnocovat data dvojím způsobem. Je to metoda denních stupňů efektivních teplot nebo metoda hodinových stupňů efektivních teplot. Rozdíl mezi použitím sumy denních nebo sumy hodinových teplot se projeví zejména v jarních a podzimních měsících, kdy mají dny velkou amplitudu teplot, ale relativně nižší průměrné denní teploty vzniknou rozdíly v sumách efektivních teplot. Pokud má například škůdce prahovou hodnotu 10° C, pak při použití sumy denních průměrných hodnot nezapočítáme den, který měl průměrnou teplotu těsně pod touto hranicí, ale i v takovém dni může být například 10 hodin, kdy skutečná teplota převyšuje 10° C a mohou tedy probíhat životní pochody škůdce. Sumy hodinových teplot poskytují spolehlivější podklady pro signalizaci jednotlivých vývojových stádií hmyzu (např. líhnutí housenek).

Předem je však nutno zadat tato povinná data:

Způsob měření meteorologických dat je závislý na technických možnostech uživatele, tedy jeho vybavení technikou pro měření a záznam teploty. Program je schopen sumarizovat teploty naměřené automatickými stanicemi, nebo ostatními druhy přístrojů. Data naměřená automatickými stanicemi se přenášejí prostřednictvím souborů přímo do počítače, ostatní je nutno vkládat ručně. Obecně vždy platí, že větší množství naměřených dat poskytuje přesnější výsledky.

Automatické stanice mají sice vyšší pořizovací náklady, ale jednodušší měření a přenos meteorologických údajů. Jsou výhodné nejen pro snadnost obsluhy, ale naměřená data jsou také výrazně přesnější díky vyšší frekvenci prováděných měření a digitalizovaný přenos eliminuje možnost omylu způsobeného pracovníkem. Program pracuje s datovými soubory vytvářenými všemi typy automatických meteorologických stanic, které jsou u nás dostupné.

Data měřená ostatními typy přístrojů, které je nutno vkládat ručně, jsou hodinové údaje vyčíslené ze záznamové pásky termografu (přesné, ale pracovně náročné), nebo hodnoty termínových měření v 7, 14, 21 hod ze staničních teploměrů (klasické meteorologické měření vhodné spíše pro stanovení průměrné denní teploty než pro výpočet hodinových stupňů), které vyžaduje pravidelná měření. Je to maximální a minimální denní teplota odečtená z extrémního teploměru, která poskytuje pouze přibližné výsledky. Přesnost výsledků vyvozených z tohoto měření je malá a při dlouhodobém měření mohou vzniknout významné odchylky. Navíc měření na těchto přístrojích je časově náročnější a data je nutno "ručně" zadávat. Jedinou výhodou těchto způsobů měření a přenosu dat je nenáročnost na měřící vybavení a tudíž nízké pořizovací náklady.

Jakousi střední cestu mezi pracným ručním měřením a drahou automatickou stanicí představuje záznam teplot pomocí registrátoru. Toto zařízení velikosti krabičky od sirek se umístí ve stínítku do sledovaného porostu, kde měří a zaznamenává průběh teplot až 18 dní bez jakéhokoli lidského zásahu. Naměřené teploty je schopen po připojení exportovat přímo do PC k využití Sumátorem.

Nově je vypracována možnost srovnání teplot s normálovými hodnotami. Získáním dlouhodobých údajů o průměrných hodnotách denních teplot v regionu z Českého hydrometeorologického ústavu a jejich zadáním do programu jakožto teplot fiktivního roku se umožní srovnání vývoje teplot aktuálního roku s dlouhodobým normálem.

Prognózu můžeme podpořit zadáním nepovinných dat, která mají upřesňující nebo orientační význam. Kromě klimatických údajů je možno zadat lokalitu, pro kterou provádíme měření a signalizaci. Program je vytvořen v jednouživatelské verzi proto není nutné lokalitu zadávat, volba je připravena pro případ, že uživatel obhospodařuje více lokalit. Dále jsou to například termíny týkající se vývoje škůdce jako je datum výskytu škodlivého činitele v lapácích, datum nálezu určitého vývojového stadia škodlivého činitele nebo datum dosažení konkrétní růstové fáze hostitelské rostliny a další vlastní komentáře (formou poznámky) vztahující se ke kalendářnímu dni.

Zpracováním těchto údajů program poskytne uživateli:
Výstup vyhodnocených dat je možný na obrazovku nebo v tištěné podobě. Přehled může být znázorněn formou tabulky nebo grafu.

Součástí programu je databáze přibližně 50 škůdců obsahující údaje o sumách teplot potřebných pro jejich životní pochody a pokud se nároky liší u jednotlivých vývojových stádií, jsou zadány pro každé stádium zvlášť. Přehled škůdců zahradnických plodin, pro které jsou v programu zadány teplotní modely je v tabulce. Další patogeny lze do výčtu přidávat, pokud známe jejich prahové hodnoty a sumy efektivních teplot.

Program nedisponuje databází pesticidů a neobsahuje tedy konkrétní doporučení jakým přípravkem proti škůdci zasáhnout. Slouží především k signalizaci a prognóze výskytu jednotlivých stádií škůdců, ze které lze vyvodit nejvhodnější termín zásahu, eventuelně je-li zásah vůbec nutný.

DOPORUČENÁ KONFIGURACE PC:
Programu postačí PC AT/XT s 640 kB operační paměti, disketovou mechanikou, HDD, monitorem, klávesnicí a operační systém MS DOS nebo kompatibilní.

NÁROKY:
Vyžaduje minimální hardwarové i softwarové vybavení. Větší investicí je pořízení meteorologické stanice, i když není nezbytnou podmínkou. V zájmu aplikovatelnosti výsledků pro praxi se však pořízení stanice doporučuje. Eventuelně lze použít k měření a zadání teplot registrátor.

PROSTŘEDÍ:
Práce probíhá v prostředí typickém pro programy spustitelné v operačním systému DOS. Grafická úprava prostředí připomíná například Norton commander. Ovládá se klávesnicí nebo pomocí myši, úsporné uspořádání oken v pracovní části obrazovky usnadňuje orientaci v údajích.

REFERENCE:
Agrosad Velké Bílovice, Zemědělské družstvo Dolany, Poľnohospodár Nové Zámky, Malus Choustníkovo Hradiště, Sady Lískovec, Víno Marcinčák Mikulov, Žerotín a.s. Strážnice nebo Zera a.s. Ratiškovice.

CENA:
Program je poskytován Státní rostlinolékařskou správou uživatelům zdarma. Pokud se uživatel rozhodne měřit teploty pomocí meteorologické stanice a bude si jí pořizovat, musí počítat s tím, že základní verze stojí 57 000,- Kč. Registrátor teplot je možné zakoupit u firmy AMET Velké Bílovice za 3 500,- Kč.

UKÁZKA:
úvodní okno s prahovými hodnotami obaleče jabloňového a graf sumy teplot pro jeho vývoj