REGULÁTOR VLHKOSTI PŮDY

 

provedení síťové, řízení mikroprocesorové (typ RPV 3s)

 

Popis přístroje a návod k jeho použití

 

Přístroj je určen jako doplněk časovacích automatů typu MIRACLE apod., spínajících ventily 24 V». Zařazuje se před ventil v blízkosti zavlažovaného pozemku.  Je napájen jenom po dobu otevření ventilu časovacím automatem.

 

Co přístroj vykonává:

 

Stručně:

Po připojení napájecího napětí na svorky přístroje:

- změří se  vlhkost půdy na zavlažovaném pozemku prostřednictvím snímače vlhkosti VIRRIB.

- porovná se změřená hodnota vlhkosti s vlhkostí požadovanou, nastavenou v přístroji.

- je-li skutečná vlhkost menší než požadovaná, otevře se ventil v přívodu vody.

- při dostatečně vlhkém pozemku uplyne doba impulsu bez manipulací s ventilem. 

- po uplynutí nastavené doby periody se znovu změří půdní vlhkost a dosáhla-li již nastavené hodnoty, závlaha se ukončí. Umožňuje to ukončit závlahu dříve, než uplyne  doba nastavená na časovacím automatu. 

 

Podrobně:

Po zapnutí přístroje, což se stane buď připojením napájecího napětí nebo stiskem žlutého tlačítka RSET, zobrazí zabudovaný mikroprocesor na displeji všechny znaky (+188.8) pro kontrolu funkčnosti displeje. Připojí se snímač vlhkosti  k napájecímu napětí a po 1 sekundě se uskuteční 128 měření vlhkosti a vypočítá se jejich průměr. Údaj o vlhkosti se tak zbaví všech rušivých složek a zobrazí se na displeji.

Pak se porovná změřená vlhkost s požadovanou a podle výsledku se na dobu impulsu otevře nebo neotevře ventil pro přívod vody. V tomto automatickém režimu bliká červená LED frekvencí 1 bliknutí za sekundu. Otevření ventilu je signalizováno trvale rozsvícenou pravou červenou LED.

 

 

Zobrazování hodnot: Při zobrazování požadované vlhkosti se před trojmístným číslem objeví : , před periodou je to -. Bez jakéhokoliv znaku se zobrazuje naposledy změřená vlhkost půdy.

 

Hodnoty těchto veličin - požadované vlhkosti a doby periody jsou ukládány do nonvolatilní paměti EEPROM v procesoru. Do nového přístroje je naprogramována požadovaná vlhkost 15% a perioda 60 minut. Předpokládá se, že uživatel si tyto hodnoty změní. Změněné hodnoty pak nahradí v paměti hodnoty původní a zůstanou uchovány i při vypnutí napájecího napětí.  Při znovuzapnutí pokračuje činnost regulátoru s hodnotami naposled nastavenými.

 

Má-li se změnit nastavení hodnot, je nejprve nutno přivést napájecí napětí na svorky přístroje (u časovačů MIRACLE se to provede pomocí režimu MANUAL ® VALVE a výběrem příslušného ventilu) ,  stiskne se modré tlačítko SET (má význam potvrzovacího tlačítka ENTER u počítačů). Přeruší se činnost regulace a přejde se do režimu nastavování. Ohlašuje se trvale svítící červenou LED. Zobrazí se nejprve nastavená hodnota vlhkosti (i s dvojtečkou). Tlačítky nahoru ­ a dolů ¯ se nastaví potřebná hodnota. Nastavení se potvrdí modrým tlačítkem SET. Tím se nová hodnota uloží do EEPROM. Nepotvrzené nastavení se neuloží!!! Potvrzením došlo i k přepnutí na nastavování periody, které se vykoná stejným způsobem jako v předchozím. Přepínač se vrací k požadované hodnotě vlhkosti atd. stále dokola. Nastavování se může kdykoliv přerušit stiskem žlutého tlačítka RSET, který způsobí přechod do režimu regulace.

 

Kdykoliv, pokud je přístroj pod napětím, je možno

 

zeleným tlačítkem On  otevřít ventil

červeným tlačítkem Off zavřít ventil.

 

Protože jsou to nepatřičné zásahy z hlediska samočinného řízení, přejde přístroj do režimu nastavování (červená LED trvale svítí).

Opětovný návrat do režimu automatické regulace se provede stisknutím žlutého tlačítka  RSET

 

Okamžité hodnoty tří  veličin :

posledního měření vlhkosti v  objemových %

požadované vlhkosti, rovněž v objem. %

doby periody v minutách

 

se dají přečíst z displeje i během režimu regulace listováním tlačítkem  ­.

 

Technické údaje:

 

Napájecí zdroj:                                 24 V»  

Odběr proudu klidový:                       80 - 100 mikroampér

Odběr proudu při nastavování:            2,5 mA

 

Měřidlo vlhkosti půdy                         VIRRIB

Ventil                                               24 V»  

 

Instalace přístroje:

Instalaci přístroje smí provádět pouze osoba způsobilá k práci s elektrickým zařízením.

  1. přístroj se upevní dvěma šrouby na vhodné místo

  2. po odšroubování vrchního krytu se připojí nejprve snímač půdní vlhkosti, potom ventil a naposled napájecí vodiče.     Důležité upozornění:  prostřednictvím snímače VIRRIB je přístroj propojen vodivě se zemí. Při instalaci více regulátorů, napájených z jednoho zdroje je nutno zajistit, aby napájecí svorky označené N byly připojeny na stejný vývod vinutí transformátoru a svorky F na druhý. V případě časovačů MIRACLE se připojují svorky N regulátoru na svorku COM časovače.

  3. připojí se napájecí napětí, překontroluje se správná činnost přístroje a nastaví se požadovaná hodnota  půdní vlhkosti a délka intervalu