REGULÁTOR VLHKOSTI PŮDY

 

napájení bateriové, řízení mikroprocesorové (typ RPV 1b, bipolární relé)

Popis přístroje a návod k jeho použití

 

Co přístroj vykonává:

Stručně:

Přístroj periodicky opakuje následující činnost:

- změří vlhkost půdy na zavlažovaném pozemku prostřednictvím snímače vlhkosti VIRRIB.

- porovná změřenou hodnotu s vlhkostí požadovanou, nastavenou v přístroji.

- byla-li skutečná vlhkost menší než požadovaná, rozepne (odblokuje)  vestavěné relé a umožní dalšímu ovládacímu prvku provádět závlahu

- při dostatečně vlhkém pozemku zůstává relé sepnuto (zablokováno)

 

Podrobně:

Po zapnutí do provozu, což se stane buď připojením napájecího napětí nebo stiskem žlutého tlačítka RSET, zobrazí zabudovaný mikroprocesor na 3 sek. na displeji všechny znaky (+188.8) pro kontrolu funkčnosti displeje. Naposled nastavené hodnoty požadované vlhkosti a periody se převezmou z paměti EEPROM. Po 1 sekundě se uskuteční 128 měření vlhkosti a vypočítá se jejich průměr. Zkontroluje se, není-li naměřeno méně než 5,0 %. Když ano, sepne se relé a červená LED začne blikat se sekundovou periodou a střídou 1:1. Tento stav indikuje, že něco není v pořádku se snímačem půdní vlhkosti, buď není umístěn v půdě anebo je přerušen jeho přívodní kabel. Za této situace nelze provádět žádnou manipulaci s regulátorem, nejprve je nutno odstranit závadu na snímači. Stav poruchy se může objevit kdykoliv v průběhu činnosti přístroje, je-li naměřena nižší vlhkost než 5 %. Při regulaci bliká tatáž LED s periodou 1 sek., ale krátkými záblesky. Podle nastavené doby periody se pravidelně měří půdní vlhkost a je-li vyšší než 5% a nižší než nastavená požadovaná vlhkost,  odblokuje se relé a je možno provést závlahu. Při naměření vyšší vlhkosti než je požadovaná se relé zablokuje a závlaha neprobíhá.

 

Při zobrazování požadované vlhkosti se před trojmístným číslem objeví  : , před periodou je to - . Bez jakéhokoliv znaku se zobrazuje naposled změřená vlhkost půdy. 

Hodnoty vzpomínaných dvou veličin - požadované vlhkosti a doby periody - jsou ukládány do nonvolatilní paměti EEPROM v procesoru. Je naprogramováno výchozí nastavení  15 % a perioda 60 minut. Předpokládá se, že uživatel tyto hodnoty změní. Tyto změněné hodnoty pak nahradí v paměti hodnoty původní a zůstanou uchovány i při vypnutí napájecího napětí.  Při znovuzapnutí pokračuje činnost regulátoru s hodnotami naposled nastavenými.

 

Má-li se změnit nastavení hodnot, stiskne se modré tlačítko SET (má význam potvrzovacího tlačítka ENTER u počítačů). Přeruší se činnost regulace a přejde se do režimu nastavování. Ohlašuje se trvale svítící pravou červenou LED.  Zobrazí se nastavená hodnota požadované vlhkosti (i s dvojtečkou). Bílými tlačítky nahoru ­ a dolů ¯ se nastaví potřebná hodnota. Nastavení se potvrdí modrým tlačítkem SET. Tím se nová hodnota uloží do EEPROM. Nepotvrzené nastavení se neuloží!!!  Potvrzením došlo i k přepnutí na nastavování periody, které se vykoná stejnými tlačítky jako v předchozím. Nastavování se může kdykoliv přerušit stiskem žlutého tlačítka RSET, který způsobí přechod do režimu  regulace.

 

Poklesne-li napětí baterie pod hodnotu, při níž je již činnost přístroje nespolehlivá, rozsvítí se na displeji nápis LO BAT a po odšroubování svrchního víka přístroje je nutno baterii vyměnit.

 

Kdykoliv je možno:

zeleným tlačítkem On odblokovat kontakt

červeným tlačítkem Off zablokovat kontakt

 

Odblokování kontaktu signalizuje blikáním zelená svítivka, zablokování červená v dolní levé části.

 

Protože jsou to nepatřičné zásahy z hlediska samočinného řízení, přejde přístroj do režimu nastavování.

Opětovný návrat do režimu automatické regulace se provede stisknutím žlutého tlačítka

 

Okamžité hodnoty tří veličin :

posledního měření vlhkosti v  objemových %

požadované vlhkosti, rovněž v objem. %

doby periody v minutách

 

se dají přečíst z displeje i během režimu regulace listováním tlačítkem  ­.

 

Technické údaje:

 

Napájecí napětí:                          alkalická baterie 9V

Odběr proudu klidový:                  do 13 mA ef .

Odběr proudu při nastavování:      při sepnutí relé do 18 mA ef.

 

Měřidlo vlhkosti půdy                    VIRRIB