Regulátor orosení listů pro pulsní ventil

 

Použití přístroje:

Regulátor slouží k otevírání a zavírání pulsního ventilu 6-12 V  v množárnách nebo podobných zařízeních, kde je zapotřebí udržovat povrch listů neustále vlhký, a to především v místech, kde není k dispozici elektrická rozvodná síť.  Ventil může být otevírán a zavírán jednak ručními zásahy obsluhy (ručně), jednak vestavěným časovacím zařízením (automaticky). V automatickém režimu se vždy před zvolenou dobou otevření ventilu otestuje, je-li povrch listů ovlhčen a pouze v případě suchých listů se spustí mlžení na předem nastavenou dobu.

 

Ruční ovládání:

Má-li být ventil ovládán ručními zásahy, musí se přepínač označený ručně – automaticky přestavit do polohy ručně. Potom se může stiskem červeného tlačítka ventil uzavřít, příp. stiskem zeleného tlačítka otevřít. Mezi dvěma stisky kteréhokoliv z tlačítek je třeba počkat asi 10 až 15 sec., během nichž se sbírá elektrická energie potřebná k přestavení ventilu. Je-li přepínač v uvedené poloze, jsou časovací obvody drženy ve výchozím stavu (reset).

 

Automatická činnost řídicího obvodu:

Přestavením přepínače do polohy automaticky se uvedou v činnost časovací obvody. Ventil je pak ovládán řídicími zásahy těchto obvodů a na manipulaci s tlačítky nereaguje. Režim a nastavení časů se vybere dvěma sadami spínačů perioda a impuls podle dále uvedeného schématu.

Nastavení  časových intervalů:

Doba periody a impulsů se nastavuje pomocí DIP  přepínačů, umístěných přibližně ve střední části vnitřního panelu.  V následující tabulce jsou uvedena možná nastavení:

Nastavení  DIP přepínačů

PERIODA

IMPULS

1

2

3

on

off

off

2 min.

10 sec.

off

on

off

4 min.

15 sec.

on

on

off

6 min.

20 sec.

off

off

on

10 min.

30 sec.

on

off

on

15 min.

40 sec.

off

on

on

20 min.

1 min.

on

on

on

30 min.

1,5 min.

Zvuková signalizace:

Regulátor orosení, podobně jako ovladač pulsního ventilu,  má zabudovanou piezoelektrickou sirénku, která varuje krátkým opakovaným zvukovým signálem v případě, že napětí baterie kleslo pod úroveň, při které se ventil spolehlivě otevírá anebo zavírá. Baterii je třeba co nejdříve vyměnit. Současně dojde k uzavření ventilu a další regulace se již neprovádí.

Uvedení přístroje do provozu:

Přepínač se přeloží do polohy ručně, spínači se vybere režim činnosti ventilu a požadované časy periody a impulsu. Poté se připojí baterie (doporučujeme používat alkalické typy baterií s delší životností) a přepínač se přeloží na automaticky. Stiskne se tlačítko Reset  a po 15 sekundách se ozve klepnutí a ventil se preventivně uzavře. Od toho okamžiku se ventil otevírá a zavírá již podle zvoleného režimu a nastavených časů, případně podle zásahů vnějšího zařízení.

Přeložením přepínače na ručně se může kdykoliv přejít na ruční ovládání. Po jeho navrácení na automatické ovládání se časovací obvody nevrátí do stavu před přerušením, ale ohledají znovu nastavení a časy budou odměřovány znovu od počátku.

Přestavení ovládacích prvků:

Zjistíme-li, že je třeba změnit  režim, dobu periody nebo impulsu, přepneme na ručně, změníme nastavení a vrátíme přepínač do polohy automaticky.  

 

Praktická aplikace

    Snímač orosení listů, typ LW1

Snímač orosení listů, typ LW2