Regulátor orosení listů síťový

 

Verze 2002

Ventil 24V»  

Popis regulátoru vyráběného do roku 2002 je zde

 

Použití přístroje:

mikroprocesorem řízený regulátor slouží k automatizaci rosení v množárnách. Lze jej použít všude tam, kde je k dispozici zdroj síťového napětí 220V. Umožňuje připojení ventilů napájených 24 V» do maximálního příkonu 12 W.

Popis přístroje:

regulátor se skládá z nerezového snímače orosení listů, který se umisťuje na vhodném místě orosovaného prostoru a vlastní automatiky, jež v pravidelných nastavitelných intervalech vyhodnocuje stav snímače a podle potřeby zapíná na předem stanovenou dobu  rosící zařízení. Napájení regulátoru i ventilu je prostřednictvím dodaného síťového napáječe 220/24V». Pomocí tlačítek START a STOP lze spouštět rosení i mimo režim automatického řízení.  Indikace činnosti je provedena dvěmi svítivými diodami. Červená dioda signalizuje krátkým bliknutím, že zařízení je v činnosti, zelená signalizuje otevření ventilu. Regulátor je vybaven snímačem osvětlení, který dovoluje při zapnutém režimu FOTO vyloučit zálivky v nočních hodinách.

Nastavovací prvky:

Pomocí dvou DIP přepínačů se nastavuje jednak zvolená doba periody (tj. interval, v němž se provádí testování,  je-li povrch listů ještě orosen), jednak délka impulsu (dobu zavlažování). Nastavení se provede vhodnou kombinací přepínačů podle této tabulky:

 

doba periody

poloha přepínače

délka impulsu

 

1

2

3

 

2 minuty

off

off

on

10 sekund

4 minuty

off

on

off

15 sekund

6 minut

off

on

on

20 sekund

10 minut

on

off

off

30 sekund

15 minut

on

off

on

40 sekund

20 minut

on

on

off

60 sekund

30 minut

on

on

on

90 sekund

 

U přepínače IMPULS je umístěn ještě přepínač č. 4 (FOTO), kterým se v poloze ON přidává blokování zavlažování při velmi slabém osvětlení snímače. Tím se vyloučí noční rosení. Přepne-li se přepinač č. 4. do polohy OFF, zavlažuje se po celý den pouze podle údaje snímače orosení.

Po nastavení přepínačů je nutno stisknout tlačítko AUTO, aby cyklování probíhalo podle nově nastavených parametrů.

Nastavení zpoždění:

V některých speciálních případech, kdy je zapotřebí, aby ihned po zapnutí regulátoru nezačalo odměřování doby periody, je možno nastavit délku zpoždění. Má to význam zejména v těch případech, kdy je použito více regulátorů a není žádoucí, aby se u všech ventily otevíraly ve stejný okamžik.  Délka zpoždění se nastaví nasledujícím způsobem:

nejprve na přepínači PERIODA nastavíme podle tabulky požadovanou délku zpoždění (např. kombinace ON-OFF-OFF má za následek posunutí začátku časování o 30 minut)

stiskneme tlačítko AUTO,  rozsvítí se trvale červená LED a pokud do 5 sec. stiskneme tlačítko STOP, zapíše se do paměti zvolená délka zpoždění

nastavíme na přepínačích PERIODA podle tabulky délku periody, tj. jak často chceme měřit orosení, popřípadě zavlažovat, a stiskneme ještě jednou tlačítko AUTO.  Přepínače IMPULS můžeme hned na začátku nastavit na požadovanou délku rosení.

Z výroby je nastavena délka zpoždění 5 s, takže pokud ji nechceme měnit, nemusíme věnovat nastavení zpoždění pozornost.

Činnost indikačních LED:

ZELENÁ – trvale svítí v případě, že je ventil otevřen

ČERVENÁ –  trvalý svit po tlačítku AUTO znamená, že je možno stisknutím tlačítka STOP nastavit délku zpoždění

blikání  každou sekundu signalizuje, že probíhá odměřování zpoždění

blikání každých 5 sekund znamená, že přístroj je v automatickém režimu a probíhá odměřování doby periody

blikání 3 krát za sekundu upozorňuje, že přístroj je v ručním režimu, pokud jej chceme uvést do automatického, musíme stisknout AUTO.

 

Ovládací prvky:

Kromě nastavovacích prvků jsou i při zavřeném průhledném víku přístupna tlačítka START, STOP a AUTO, jejichž význam je následující:

START – otevře ventil zavlažovacího zařízení.  V případě, že předtím byl regulátor v automatickém režimu, dojde současně k přepnutí do ručního režimu a červená svítivá dioda začne rychle blikat.

STOP – uzavře ventil a stejně jako u tlačítka start přepne z automatického do ručního režimu.

AUTO – přepne do automatického režimu. Toto tlačítko je nutno stisknout po každém ručním zásahu, pokud chceme, aby v následujícím období závlaha probíhala automaticky.  Stiskneme je rovněž po přestavení přepínačů IMPULS nebo PERIODA.

Pokud je přístroj v automatickém režimu, červená svítivá dioda bliká pomalu, v intervalu 5 sekund.

Upozornění: při zapnutí přístroje je nastaven přednostně automatický režim. Pokud nechceme, aby při náhodném výpadku napětí došlo k obnovení automatického režimu, nastavíme všechny přepínače do polohy OFF (závlahu lze potom ovládat ručně tlačítky START a STOP), anebo v případě dlouhodobějšího přerušení činnosti odpojíme přístroj od sítě.

Podrobnější návod v tisknutelné podobě je zde 

Snímače orosení:

K regulátoru orosení je možno použít snímače LW1 anebo LW2 podle  požadavků uživatele a druhu množených rostlin.  Snímač se musí umístit tak, aby co nejlépe vystihoval reprezentativní polohu s ohledem na distribuční křivku použitých postřikovačů a na habitus množených rostlin.  Údržba snímačů spočívá u typu LW1 v pravidelné výměně papírových terčíků, u typu LW2 v pravidelném čištění vrchní aktivní plochy snímače.

Snímač vlhkosti vzduchu:  

Kromě uvedených dvou typů snímačů orosení listů lze k regulátoru připojit i snímač vlhkosti vzduchu.  V této kombinaci zařízení slouží k udržování nastavené vlhkosti vzduchu v daném prostoru spouštěním mlžících trysek podle potřeby. Vhodné jak do množáren a skleníků, tak i do všech prostor, kde je zapotřebí udržovat vyšší vlhkost, např. tiskáren. Návod pro tuto variantu je zde.

 

Praktická aplikace

 

 Snímač orosení, typ LW1

 Snímač orosení, typ LW2  

 Nastavitelný snímač vlhkosti vzduchu

 

Instalace regulátoru:

Instalaci regulátoru může provádět pouze pracovník s příslušným oprávněním.  Vlastní instalace se skládá s následujících kroků:

1.       upevníme na zvolené místo jak regulátor, tak i napájecí zdroj 220/24V. Doporučujeme používat zdroje dodávané anebo doporučené výrobcem regulátoru.

2.       připojíme vodiče od ventilu na svorky označené VENTIL. V tomto případě nezáleží na jejich polaritě.

3.       připojíme snímač orosení tak, aby modrý vodič byl připojen na horní svorku PROBE, hnědý na spodní.

4.       naposledy připojíme napájecí zdroj tak, aby uzemněný vodič byl na pravé svorce, opatřené násuvným konektorem.