Použitie mikrometeorologickej stanice AMET

Ján Mika

Katedra fyziológie rastlin, AF, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

mika@afnet.uniaq.sk.

In.: Ekofyziologické metódy v teórii a praxi produkčného procesu rastlín. Nitra, 1999, s. 117-118

Úvod

Mikrometeorologické stanice a dataloggery v rôznych vyhotoveniach sa stali najbežnejšou súčasťou ekofyziologického výskumu, ako aj iných smerov fyziológie rastlín. Táto skutočnosť nachádza oporu v snahe presne definovať experimentálne podmienky spolu s požiadavkou na automatizáciu spojenú s ul'ahčením zberu experimentálnych dát. V článku bude predstavená mikrometeorologická stanica AMET vyrábaná v Čechách a tým finančne dostupnejšia ako stanice renomovanejších výrobcov.

Charakteristika prístroja

Meracia jednotka je automatický programovatel'ný prístroj, ktorý umožňuje merať veličiny a ukladať ich do pamäti. Je prispôsobená vonkajším čidlám pre meranie meteorologických parametrov. Vzorkovacie periódy jednotlivých vstupných kanálov a ďalšie parametre je možné nastaviť pri programovaní jednotky. Dôležitou vlastnosťou je malý odber prúdu z napájacieho zdroja, čo umožňuje dlhodobú prevádzku na interné batérie (v prípade, že ku stanici nie sú pripojené snímače, majúce väčšie nároky na spotřebu elektrickej energie, ako sú napr. psychometre, snímače pôdnej vlhkosti a pod.). Vzhl'adom k väčšiemu počtu kanálov je stanica rozdelená na dve meracie jednotky, pričom prvá obsahuje teplotné vstupy a druhá zvyšné analógové. Každú z týchto jednotiek je nutné nastavoval a odčítavať samostatne.

Technické údaje:

Napájanie vnútorne: sada šiestich monočlánkov 1,5V externé : 9V AC

Dlžka meranie pri vnútornom napájani: závisi na intervale záznamu a pripojených snímačoch pri poklese pod 6,5V sa meranie zastavuje, údaje zostávajú zachované

Komunikácie: sériové rozhranie RS232 C

Snímače:

Výhody a nevýhody stanice:

Výhody:

Nevýhody:

Záver

Zvyšujúce sa nároky na kontrolu vonkajších podmienok experimentov, rozširovanie produkčných, ekofyziologických modelov vyžadujúcich kvalitné vstupné údaje budú viesť k ďalšiemu rozširovaniu aparatúr na ich meranie. Jednoduchá obsluha a finančná nenáročnosti, ako aj dobrý servis favorizujú mikrometeorologickú stanicu AMET pri plnení spomínaných úloh i pred stanicemi známejších značiek.